ដំណឹងល្អ! ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច សម្រេចអគ្គប្រកាសលើកលែងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល (ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់) ចំពោះពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និងឬពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់

0

ភ្នំពេញ៖នៅទីបំផុតអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ សម្រេចលើកលែងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល (ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់) ចំពោះពន្ធលើអចលនទ្រព្យ និង/ឬពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ ។

នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ៕