ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា, ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន, ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន ជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ មានឋានៈស្មើ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី

0

ភ្នំពេញៈ ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា, ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន, ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន និងឯកឧត្តម កែ គឹមយ៉ាន ជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រ មានឋានៈស្មើ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី។