ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ប្រកាសបើកដំណើរការឡើងវិញ ពិធីសាសនា ការជួបជុំ និងកម្មវិធីផ្សេងៗតាមបែបសាសនា

0

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ប្រកាសបើកដំណើរការឡើងវិញ ពិធីសាសនា ការជួបជុំ និងកម្មវិធីផ្សេងៗតាមបែបសាសនា