អភិបាលខេត្តអញ្ជើញទៅសំណេះ សំណាល ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ១០០គ្រួសារនៅសង្កាត់អូរក្រសារ

0

កំពតត: នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ មិថុនា ២០២៣ លោកខេង យ័ន អភិបា លក្រុងកែប ដឹក នាំក្រុម ការងារ អមដំណើរ ឯកឧត្តម ប ណ្ឌិតសោម ពិសិដ្ឋ សំណេះ សំណាលសួរសុខ ទុក្ខ និង នាំយកអំណោយចែកជូនប្រជា ពលរដ្ឋ ជួបការលំបាកចំនួន ១០០ គ្រួសារ ស្ថិតនៅភូមិអូរក្រសារ សង្កាត់អូរ ក្រសារ ក្រុងកែប ក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ 25 គីឡូមានថវិការមួយចំនួន។

នៅក្នុងអាកាសនេះ ឯកឧត្តម អភិបាលបាលខេត្ត សូមអំពាវនាវឱ្យបងប្អូនប្រជា ពលរដ្ឋ អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។

អភិបាលខេត្តអញ្ជើញទៅសំណេះ សំណាល ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ចំនួន ១០០គ្រួសារនៅសង្កាត់អូរក្រសារ។

កែប/នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ មិថុនា ២០២៣ លោកខេង យ័ន អភិបា លក្រុងកែប ដឹក នាំក្រុម ការងារ អមដំណើរ ឯកឧត្តម ប ណ្ឌិតសោម ពិសិដ្ឋ សំណេះ សំណាលសួរសុខ ទុក្ខ និង នាំយកអំណោយចែកជូនប្រជា ពលរដ្ឋ ជួបការលំបាកចំនួន ១០០ គ្រួសារ ស្ថិតនៅភូមិអូរក្រសារ សង្កាត់អូរ ក្រសារ ក្រុងកែប ក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ 25 គីឡូមានថវិការមួយចំនួន។

នៅក្នុងអាកាសនេះ ឯកឧត្តម អភិបាលបាលខេត្ត សូមអំពាវនាវឱ្យបងប្អូនប្រជា ពលរដ្ឋ អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។